หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิ…

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน ประจำปี 2567

#นักศึกษามีค่าใช้จ่ายและมหาวิท…

เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิ…

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการปลูกจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 256…