หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการปลูกจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 256…