หมวดหมู่: ข่าวประกาศนักศึกษา

ประกาศตารางสอบเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2565

. หมายเหตุ นักศึกษาโปรดดูตาราง…