เดือน: สิงหาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย, อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น และอาจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสต…