ดาวน์โหลด(นักศึกษา)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาทั่วไป

1.แบบคำร้องทั่วไป

3.แบบขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

4.แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา

5.แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. (I)

6.แบบคำขอรักษาสภาพ ลาพักการเป็นนักศึกษาและ ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา

7.แบบขอถอนรายวิชาติดอักษร W

8.คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอผลระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. ( I )

9.แบบขอเอกสารการศึกษา

10.แบบขอสำเร็จการศึกษา

11.แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

12.แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

13.แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ ที่อยู่

14.แบบเรียนข้ามสถานศึกษา

15.แบบคำร้องขอแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์

16.แบบขอเทียบโอนรายวิชา

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4

คู่มือจัดพิมพ์เล่มปริญญานิพนธ์