หลักสูตร

หลักสูตร 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology Program in Computer Engineering Technology
 2. ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อภาษาไทย   อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology  (Computer Engineering Technology)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Ind.Tech. (Computer  Engineering Technology)
 3. วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  138    หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร
  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า ม.6)
  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี เทียบโอนรายวิชา (รับวุฒิ ปวส.)
 6. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 7. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย  หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี
 8. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 9. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2565 >>>Download <<<

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 >>>Download <<<

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 >>>Download <<<