บุคลากร

อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

อาจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์  บุญเลี่ยม

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์