บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดต่อ 032618500 ต่อ 4760

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ติดต่อ 032618500 ต่อ 4761

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์  บุญเลี่ยม

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ติดต่อ 032618500 ต่อ 4761

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

ติดต่อ 032618500 ต่อ 4760

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

ติดต่อ 032618500 ต่อ 4760