ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ถนนเพชรเกษมกม.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4760 และ 4761