การเบิกประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย

1. เบิกได้สูงสุดไม่เกิน 2 หมื่น
2. เข้าได้ทั้งรัฐบาลและเอกชน
3. วิทยาเขตเรามีความร่วมมือกับโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ต้องใช้บัตรนักศึกษาคู่กับบัตรประชาชนเท่านั้น
4. กรณีเป็น รพ.อื่น ทั้งรัฐบาลและเอกชน ต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วมาเบิกทีหลังโดยต้องใช้หลักฐาน
4.1 ใบรับรองแพทย์
4.2 ใบเสร็จรับเงิน