โครงการต่อเนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในหลักสูตร “หุ่นยนต์”

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทีมวิ…

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวันทามารีอา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาว…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิ…