บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SKC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ในทุกสาขา และทุกชั้นปี เข้าร่วมการประกวด “Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 เก็บเกี่ยวไอเดียสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่ออนาคต” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลรวมมูลค่ารวม 300,000 บาท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น…

ประกาศตารางสอบเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2565

. หมายเหตุ นักศึกษาโปรดดูตาราง…

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการปลูกจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 256…

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย, อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น และอาจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสต…