บุคลากร

อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

อาจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

อาจารย์วรุตม์  บุญเลี่ยม

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ ปริญญาโท วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

อาจารย์ศิริเรือง พัฒน์ช่วย

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

Computer Engineering Technology © 2017 Create by Sumet Prapasathit Frontier Theme