หลักสูตร

หลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

  1. รหัสและชื่อหลักสูตรชื่อภาษาไทย   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology Program in Computer Engineering Technology
  2. ชื่อปริญญาชื่อเต็มภาษาไทย              อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อภาษาไทย                อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Bachelor of Industrial Technology  (Computer Engineering Technology)ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            B.Ind.Tech. (Computer  Engineering Technology)
  3. วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร138    หน่วยกิต
  5. รูปแบบของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี เทียบโอนรายวิชา
  6. ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  7. การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย  หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี
  8. ความร่วมมือกับสถาบันอื่นสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  9. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 >>>Download <<<

Computer Engineering Technology © 2017 Create by Sumet Prapasathit Frontier Theme